Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2019

masterofpuppets
16:37
0216 f4b6 390
Reposted fromursa-major ursa-major viaejze ejze
masterofpuppets
16:37
5453 bbf8 390
Reposted fromBabson Babson viaejze ejze
masterofpuppets
16:35
3717 fba9 390
Reposted fromBabson Babson via100suns 100suns

November 05 2019

masterofpuppets
13:43
0083 0f18 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia vianikotyna nikotyna
masterofpuppets
13:42
5465 85d9 390
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi vianikotyna nikotyna
masterofpuppets
13:42
7834 1201 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vianikotyna nikotyna
masterofpuppets
13:41
5447 96ee 390
Reposted fromlllm lllm vianikotyna nikotyna
masterofpuppets
13:41
Reposted fromFlau Flau viaciarka ciarka
masterofpuppets
13:41
5446 7f28 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaciarka ciarka
masterofpuppets
13:39
3637 8561 390
Reposted fromplatypus-of-logic platypus-of-logic viadivi divi
masterofpuppets
13:39
4539 ded2 390
Reposted frommangoe mangoe viadivi divi
masterofpuppets
13:39
Mów wszystko szczerze. Tak jest najlepiej. Nawet jeżeli ludzie się nawzajem poranią, albo, jak tym razem, ktoś się zdenerwuje, na dłuższą metę, tak jest najlepiej.
— Haruki Marakami "Norwegian Wood"
masterofpuppets
13:39
0385 3cd7 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viatobecloser tobecloser
masterofpuppets
13:39
masterofpuppets
13:39
2116 cfba 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaBetterDays BetterDays
masterofpuppets
13:39
I po co wszystko tobą pachnie
Skoro tak dawno jesteś gdzieś
Mówili mi, że będzie łatwiej
Minie z czasem...
— KORTEZ

November 04 2019

masterofpuppets
21:07
2030 7c13 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo
masterofpuppets
20:02
7629 6094 390
Reposted frompiehus piehus vianiskowo niskowo

November 03 2019

masterofpuppets
20:42
8168 d12c 390
Reposted frombearded bearded viayouaresonaive youaresonaive
masterofpuppets
20:41
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl